Obchodní podmínky

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Pokud jste řádně vyplnil a odeslal objednávku z internetového objednávkového formuláře prodávajícího, musí prodávající k vyřízení Vaší objednávky zpracovávat Vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů je prodávající (Radioservis, a. s., Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČO: 63999510, společnost je zapsaná v občanském rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spis. zn: B 3551).
 2. Prodávající zpracovává tyto Vaše osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, popř. telefon. 
 3. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a Vaše seznamování s marketingovými informacemi prodávajícího. Zákonným důvodem pro zpracování Vašich osobních údajů pro účel vyřízení Vaší objednávky je plnění kupní smlouvy mezi Vámi, jako kupujícím, a prodávajícím. K účelu seznamování s marketingovými informacemi prodávajícího je zákonným důvodem oprávněný zájem prodávajícího na tom, abyste byl informován o činnosti prodávajícího pro zvýšení pravděpodobnosti, že v budoucnosti uzavřete s prodávajícím další obchody.
 4. Prodávající používá pro provoz e-shopu Radioteka.cz služeb zpracovatele, kterým je společnost Grand IT s.r.o., Kubánské náměstí 1391/11, Vršovice, 100 00 Praha 10, IČ0: 28938526, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sois. zn.: C 154404. Společnost Grand IT s.r.o. je zpracovatelem Vašich osobních údajů pro správce v rozsahu provozování e-shopu s výjimkou distribuce zboží, které provádí správce prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 
 5. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na technických prostředcích správce a výše uvedených zpracovatelů. Zpracovatelé jsou prověřeni prodávajícím z hlediska bezpečného zpracování osobních údajů a zabezpečují Vaše osobní údaje šifrováním a omezením přístupu k Vašim osobním údajům pouze na IT specialisty dohlížejícími na poskytování příslušné služby.
 6. Prodávající zpracovává Vaše osobní údaje po dobu deseti (10) let od Vaší poslední objednávky. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány.
 7. Máte právo požádat prodávajícího o informaci o zpracování Vašich osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že prodávající nebo některý z výše uvedených zpracovatelů provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s touto informací, můžete požádat prodávajícího o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Máte právo na přenesení Vašich osobních údajů k jinému správci se shodným předmětem činnosti, jaký má prodávající. Můžete prodávajícího kontaktovat na jeho adrese nebo na e-mailu radioteka@rozhlas.cz. Na prodávajícího, jako správce osobních údajů, si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Jak zacházíme s vašimi údaji po přihlášení k odběru newsletteru:

Vaše e-mailová adresa může být osobním údajem (není jím vždy, podmínkou je, aby vás tato adresa jedinečným způsobem identifikovala). Jiné vaše osobní údaje nechceme a nebudeme zpracovávat. Správcem osobních údajů bude Radioservis, IČO 63999510, se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2 (dále jen „správce“). Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat v seznamu e-mailových adres u zpracovatele Ecomail.cz, s.r.o., IČO: 02762943, Na Mlejnku 18, Praha 4, 147 00, www.ecomail.cz, který má se správcem uzavřenu zpracovatelskou smlouvu. K vašim osobním údajům mají přístup pouze zaměstnanci Českého rozhlasu provádějící rozesílání informačních zpráv. Účelem zpracování je vaše informování o novinkách a službách Českého rozhlasu po dobu trvání vašeho souhlasu, nejdéle však po dobu 10 let. Poté budou Vaše osobní údaje zlikvidovány. Máte právo kdykoliv svůj souhlas odvolat. Máte právo požádat správce o informaci o zpracování svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo budete-li se domnívat, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s právními předpisy nebo v rozporu s tímto souhlasem, můžete požádat správce o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Adresy pro komunikaci se správcem naleznete na zde. Na správce si můžete stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pořadatelem soutěží je Radioservis, a.s., se sídlem Vinohradská 1409/12, 120 00 Praha 2, IČ: 63999510. Pořadatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské společnosti či jiným způsobem.

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

Účastí v soutěži každý soutěžící vyjadřuje souhlas s tím, že je pořadatel soutěže oprávněn užít jméno a příjmení soutěžícího v souvislosti se soutěží, které se soutěžící zúčastnil, v Týdeníku Rozhlas, resp. na webových stránkách Týdeníku Rozhlas.  

Soutěžící souhlasí s tím, že jeho osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, doručovací adresa budou zpracovávány pořadatelem soutěže v místě jeho sídla pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a poté budou zlikvidovány. Udělení souhlasu je dobrovolné. Osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám. Soutěžící má právo kdykoliv tento souhlas odvolat, má právo na opravu a přístup ke svým osobním údajům, jakož i ostatní práva uvedená v § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


 

I. Provozovatel služby a webu Radioteka.cz

Provozovatelem služby a webu Radioteka.cz (dále jako „prodávající“) je Radioservis, a. s., Vinohradská 1409/12, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 63999510, DIČ CZ63999510. Radioservis, a. s. je zapsán v OR u MS v Praze, oddíl B, vložka 3551 (na základě smlouvy o zajištění vydavatelské činnosti pro Český rozhlas).

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prostřednictvím webových stránek a mobilních aplikací si zákazník může zakoupit a poslechnout produkty ve formě souborů určených ke stažení na paměťové médium a může je používat v souladu s uživatelskou licencí.
Dále může využít webových stránek k nákupu zboží, viz aktuální nabídka.
Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, neboť jsou dostupné na webových stránkách www.radioteka.cz (dále jako „Radioteka.cz“) a souhlasí s nimi. Součástí Všeobecných obchodních podmínek je reklamační řád. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

II. Uzavření smlouvy

 • Uzavření smlouvy, podle které dochází k poskytování služeb nabízených společností na webu Radioteka.cz, nastává okamžikem vyplněním a potvrzením registračního formuláře na webu Radioteka.cz. Vzniká tak uživatelský účet, který zákazníkovi umožňuje nákup, platbu a stažení zakoupených produktů.  
 • Registrací zákazník potvrzuje, že uvedl při registraci pravdivé údaje, že je seznámen se Všeobecnými obchodními podmínkami a s informací o zpracování osobních údajů prodávajícím.   
 • Zákazník získává přístup k účtu registrací na webové stránce Radioteka.cz. Pro přihlášení ke svému účtu zákazník používá jako přihlašovací jméno svou e-mailovou adresu a heslo zadané při registraci. Pokud zákazník zapomene heslo, může jej získat vyplněním formuláře pro získání zapomenutého hesla.  
 • Zákazník, který se zaregistroval, také prohlašuje, že si je vědom toho, že produkt služby poskytované prodávajícím na webu Radioteka.cz (jde-li o nákup digitálního obsahu) nemůže být kvůli povaze produktu vrácen.  
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si uživatel hradí sám.

III. Nákup – digitální obsah

 • Objednávky jsou přijímány přes web Radioteka.cz a přes mobilní aplikace spojené s tímto webem. Pokud je zákazník registrován, dostane po dokončení objednávky potvrzení na emailovou adresu, která ho informuje o přijetí objednávky k realizaci, což znamená, že objednávka byla provedena správně.  
 • Objednávka je vyřízena, jakmile prodávající obdrží informace o pozitivním provedení platební transakce od poskytovatele platebního systému.

IV. Objednané produkty – digitální obsah

 • Uživatel může používat produkty jen v souladu s uživatelskou licencí.  
 • Všechny produkty, které jsou k dispozici na stránkách, jsou chráněny v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon).  
 • Zákazník je povinen dbát na to, aby žádné jiné nepovolané osoby neměly přístup ke službě tak, že by produkty mohly reprodukovat, distribuovat nebo používat jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s rozsahem udělených práv.

V. Objednávání a ceny – fyzický obsah

Zákazník předá prodávajícímu kontaktní údaje, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky. Případně také doplní údaje, které požaduje pro uvedení v nákupních dokladech.
Zákazník si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem.
Každá objednávka odeslaná zákazníkem je považována za závaznou. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na webu Radioteka.cz, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky zákazníkem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí zákazníkovi informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na webu Radioteka.cz v době odeslání objednávky zákazníkem. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Požaduje-li zákazník nižší cenu, může o ni zažádat elektronickou cestou, telefonicky či osobně - avšak vždy před tím, než podá objednávku.

Podání objednávky zboží je možné následujícími způsoby:

 • prostřednictvím eShopu na adrese: www.radioteka.cz,  
 • elektronickou poštou na adrese: radioteka@rozhlas.cz,  
 • telefonicky na číslech: 272 096 310 či 724 819 319 (v době od 8:00 do 16:30).

Ceny uvedené na webu Radioteka.cz (fyzický i digitální obsah) jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí zákazník pro získání zboží zaplatit. Součástí dodávky je vždy řádný daňový doklad - faktura, která bude zákazníkovi doručena uvnitř zabaleného fyzického zboží (pokud se nedomluví prodávající se zákazníkem jinak) nebo emailem.

VI. Ukončení smlouvy – digitální obsah

 • Ukončit smlouvu může zákazník provést na základě písemného prohlášení odeslaného na e-mail: radioteka@rozhlas.cz. Po obdržení prohlášení dojde k zastavení zpracovávání údajů o zákazníkovi, které je nutné kvůli správnému fungování systému poskytujícího služby popsané ve Všeobecných obchodních podmínkách.  
 • K ukončení smlouvy ze strany prodávajícího může dojít, jestliže zákazník použije svůj uživatelský účet v rozporu se Všeobecnými obchodními podmínkami nebo s uživatelskou licencí, využije nebo se pokusí využívat služeb Radioteka.cz v rozporu s jejich účelem.

VII. Odstoupení od smlouvy, zrušení objednávky – fyzický obsah

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a již odeslané či jím přijaté zboží vrátit nejlépe v neporušeném stavu a nejlépe v neporušeném obalu na vlastní náklady - má tedy právo odstoupit (písemně) od uzavřené kupní smlouvy bez udání důvodů a bez jakékoliv sankce. Postup je následující:

 • Odeslat dopis (v písemné formě na adresu prodávajícího nebo v elektronické formě na adresu radioteka@rozhlas.cz) s informací o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy (tj. „Odstupuji tímto od kupní smlouvy…“) popřípadě dopis osobně donést na Reprezentační prodejnu Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2, pokud možno s uvedením čísla kupní smlouvy (čísla faktury), čísla svého bankovního účtu (pokud žádá o vrácení zaplacené kupní ceny na účet, v jiném případě uvede svou adresu pro vrácení zaplacené kupní ceny pomocí složenky), data a svého podpisu,  
 • Zboží je nutné doručit na adresu eShop Radioservis, a. s., Vinohradská 1409/12, 120 00, Praha 2, spolu s kopií uvedeného dopisu; zboží odesílané zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí jevit známky použití, musí být nepoškozené a kompletní, pokud možno spolu s kopií dokladu o zaplacení; zboží se nesmí posílat na dobírku (v takovém případě nebude vyzvednuto); doporučujeme zboží pojistit; zboží je také možné osobně donést do Reprezentační prodejny Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2.  
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašle prodávající peníze za zboží nebo jejich část (odpovídající kupní ceně zaplacené za zboží ponížené o částku úměrnou opotřebení, resp. o skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží) převodem na zákazníkem uvedený bankovní účet, složenkou na zákazníkem uvedenou adresu, či peníze předá prodávající zákazníkovi v sídle prodávajícího, a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží,  
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených nutných podmínek nebude zákazník moci akceptovat odstoupení v náhradní lhůtě od smlouvy (15 - 21 dní) poskytnuté ze strany prodávajícího a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět; prodávající je v takovém případě oprávněn účtovat zákazníkovi případné další vzniklé náklady.  
 • V případě, že se zbožím byly zákazníkovi dodány zdarma dárky, je zákazník povinen v případě odstoupení od smlouvy vrátit i tyto poskytnuté dárky.

VIII. Reklamace – digitální obsah

 • Zákazník může odesílat reklamace v záležitostech týkajících se poskytování služeb uvedených ve Všeobecných obchodních podmínkách elektronicky na e-mailovou adresu: radioteka@rozhlas.cz.  
 • Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude zákazník prodávajícím informován.  
 • Nevznese-li při uplatnění reklamace zákazník jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou zákazníka.  
 • Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

IX. Ceny

Všechny ceny na webu Radioteka.cz jsou uvedeny včetně DPH.

X. Platební podmínky a vlastnické právo – fyzický obsah

Platbu za objednané zboží je možné uskutečnit následujícími způsoby:

 • v hotovosti či platební kartou při osobním vyzvednutí objednaného zboží přes internet  v Reprezentační prodejně Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2,  
 • v hotovosti při doručení zboží na dobírku (hotovost přebírá pracovník přepravce),  
 • bankovním převodem,  
 • transakcí platební kartou

Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka převzetím zboží (pod podmínkou zaplacení kupní ceny). Dnem zaplacení je den připsání částky odpovídající kupní ceny vč. DPH na účet prodávajícího nebo převzetí platby v hotovosti.

XI. Odpovědnost prodávajícího

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 • Prodávající a provozovatel webu Radioteka.cz si vyhrazuje právo dočasně službu znepřístupnit z důvodu opravy, modernizace, úpravy nebo údržby zařízení nebo softwaru a to bez předchozího upozornění uživatelů.  
 • Prodávající a provozovatel webu Radioteka.cz není odpovědný za škody zákazníka, jež vzniknou v souvislosti s výpadkem nebo přerušením poskytovaných služeb uvedených v odstavci II.  
 • Prodávající a provozovatel webu Radioteka.cz není odpovědný za ztrátu přihlašovacího jména zákazníka a hesla a za jejich použití třetí osobou, jakožto ani za žádné škody tímto použitím způsobené.  
 • Prodávající a provozovatel webu Radioteka.cz neodpovídá za poruchy nebo nesprávné plnění služeb, pokud jsou způsobeny třetími stranami, a to např.: mobilními operátory, poskytovateli telekomunikačních služeb a elektřiny. To platí i pro škody způsobené počítačovými viry a dalším podobným softwarem.

XII. Uživatelská licence

Koupí produktu zákazník získává právo používat produkty podle následujících ujednání:

 • Produkty získané na webu Radioteka.cz má zákazník právo používat pouze pro osobní potřebu.  
 • Zákazník může reprodukovat a kopírovat produkty do elektronických zařízení, uložit je do paměti počítače nebo jiných zařízení, aby se seznámil s obsahem bez možnosti změn elektronické struktury nebo úprav souboru a dalšího sdílení.  
 • Zákazník není oprávněn:       
  • nabízet, distribuovat a prodávat stažené produkty dle § 46 a následujícího zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, - o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (Autorský zákon),      
  • zasahovat do obsahu produktu,      
  • veřejně produkty publikovat a rozmnožovat,      
  • pronajímat produkt,      
  • jakkoli komerčně produkt využívat.

XIII. Otevírací doba

Objednávky prostřednictvím eShopu Radioteka.cz je možné podávat 7 dní v týdnu 24 hodin denně. Zboží je expedováno pouze v pracovních dnech. Osobní odběr je možný v Reprezentační prodejně Českého rozhlasu, Vinohradská 12, 120 00 Praha 2, tel.: 221 551 350, otevírací doba: po-pá 9:00 – 18:00. Změny jsou uvedeny na aktuální webové stránce prodejny.

XIV. Dodací podmínky – fyzický obsah

Zboží je možné zákazníkovi předat následujícími způsoby: 

 • zaslání prostřednictvím České pošty jako Doporučené psaní, Balík na poštu a Balík do ruky,  
 • zaslání prostřednictví přepravní společnosti PPL,  
 • osobní převzetí v Reprezentační prodejně Českého rozhlasu,  
 • osobní převzetí zboží na některé z poboček Uloženka.cz.

Cena za dopravu je uvedena v ceníku.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adrese: radioteka@rozhlas.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.

XV. Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí reklamačním řádem prodávajícího a platnými zákonnými předpisy České republiky. Jako záruční list, v případě jeho nevydání, slouží nákupní doklad (faktura).

XVI. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 14. 5. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.