Reklamace

I. Základní ustanovení

Reklamační řád zveřejněný webu Radioteka.cz platí pro nakupování prostřednictvím eShopu Radioteka.cz a je součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem eShopu Radioteka.cz  je společnost Radioservis, a. s., se sídlem Olšanská 5, 130 00, Praha 3, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3551, IČ: 63999510, DIČ: CZ63999510. Reklamační řád blíže upravuje vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností Radioservis, a.s. (dále též jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery.

Zákazník má k tomuto Reklamačnímu řádu přístup a má tedy možnost se s nimi před vlastním uskutečněním objednávky seznámit. Podáním objednávky zákazník potvrzuje, že se s tímto Reklamačním řádem, který je součástí Všeobecných obchodních podmínek, seznámil a že s ním souhlasí.
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

II. Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že produkt při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku zákazníka buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaný produkt nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

III. Záruka na zboží

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. Prodávající může tuto zákonnou lhůtu prodloužit. Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty (24 měsíců) a případně prodloužené záruční lhůty. Záruční doba se dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto Reklamačním řádem.
Záruka začíná běžet dnem převzetí fyzického zboží zákazníkem. Převzetím zboží se rozumí okamžik předání zboží od zaměstnance prodávajícího zákazníkovi nebo předání zboží zákazníkovi od přepravce. Jako doklad o záruce předává nebo zasílá prodávající zákazníkovi nákupní doklad (fakturu) s uvedením všech zákonem daných údajů.
Na žádost zákazníka je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha produktu, postačuje namísto záručního listu vydat zákazníkovi doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČO, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu.

IV. Záruční podmínky

U fyzického zboží je zákazník je povinen bezprostředně při dodání produktu překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Zákazník je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku zákazník od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutné neprodleně oznámit na adresu radioteka@rozhlas.cz. V případě poškozené zásilky je nutné s přepravcem sepsat škodní protokol a tento neprodleně zaslat prodávajícímu.
Místem pro uplatnění reklamace sídlo společnosti. Zákazník může zboží reklamovat i v prodejně prodávajícího (Reprezentační prodejna Českého rozhlasu, Vinohradská 12, Praha 2), stejně tak je možné zaslat reklamované zboží na adresu prodávajícího přepravní službou (takové zboží nesmí být zasláno na dobírku, mělo by být pojištěno, zásilka by měla též obsahovat kopii nákupního dokladu a popis závady či důvodu reklamace). Zákazník si při reklamaci zvolí preferovaný způsob vyřízení reklamace (viz níže).
Přijetí zboží k reklamaci prodávající zákazníkovi vhodným způsobem bezodkladně potvrdí (zásadně e-mailem či osobně na prodejně) s uvedením data uplatnění, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje, a to bez zbytečného odkladu.
Zákazník, který není zároveň spotřebitelem produktu, doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, též doloží doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i zákazníkovi, který je spotřebitelem produktu, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

U fyzického zboží se dále záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,  
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,  
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodávajícím nebo výrobcem určeno,  
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,  
 • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,  
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,  
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,  
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti fyzického zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, zákazníkem a prodávajícím výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k  prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

V. Vyřízení reklamace

Je-li zákazníkem spotřebitel:
Je-li zákazníkem spotřebitel produktu, v případě, že zboží při převzetí zákazníkem není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má zákazník právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud zákazník před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
Je-li zákazníkem spotřebitel, má v závislosti na povaze vady na fyzickém zboží při uplatnění zákonné záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,  
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva zákazníkovi náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje zejména, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,  
 • jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li zákazník výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

Volbu způsobu vyřízení reklamace provádí zákazník. Prodávající na nevhodnost volby zákazníka upozorní a navrhne vhodný způsob (zejména v případě, kdy zákazník vyžaduje způsob týkající se odstranitelné vady, ale prodávající zjistí, že se jedná o vadu neodstranitelnou). Pokud zákazník nezvolí způsob vyřízení reklamace v prodávajícím poskytnuté přiměřené lhůtě, zvolí jej prodávající.
V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.
Je-li zákazníkem spotřebitel, o reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do pěti pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se zákazníkem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo nepřiměřeně dlouhou. Po uplynutí této lhůty se má za to, že vada na věci skutečně existovala a zákazník má stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající vydá zákazníkovi spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován, a to e-mailem bezprostředně po přijetí reklamace (v případě osobního uplatnění je předáno ihned); dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době trvání reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.
Zákazník má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má zákazník také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Je-li zákazníkem podnikatel:
Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající se zákazníkem dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

 • Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.  
 • Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace zákazníka buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu zákazníka.  
 • V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (tj. zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.  
 • Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je zákazník povinen předložit doklad, na základě kterého bylo zboží přijato do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

VI. Reklamace – digitální obsah

 • Reklamace poskytnutých služeb, zejména neposkytnutí digitálního obsahu v souladu s objednávkou, prodlení s poskytnutím digitálního obsahu, vady bránící jeho užití zákazníkem atd. zákazník uplatní u prodávajícího bez prodlení, a to písemně na adrese Radioservis, a. s. Olšanská 5, 130 00, Praha 3 nebo e-mailem na adrese radioteka@rozhlas.cz.  
 • Reklamace jsou posuzovány prodávajícím do 30 pracovních dnů od jejich obdržení, avšak tato doba se může prodloužit v případě, že rozpoznání reklamace vyžaduje delší čas. O prodloužení nebo zamítnutí reklamace bude zákazník prodávajícím informován.  
 • Nevznese-li při uplatnění reklamace zákazník jiný nárok, zavazuje se poskytovatel uznané vady řešit poskytnutím nezávadného digitálního obsahu v souladu s objednávkou zákazníka.  
 • Není-li toto možné nebo požádá-li o to zákazník při uplatnění reklamace, vrátí mu prodávající v případě oprávněné reklamace již uhrazenou cenu za poskytnutí služby.

VII. Závěrečná ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dne 14. 5. 2014 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tento reklamační řád bez předchozího upozornění.